เรื่องเด่นล่าสุด

Microsoft PowerPoint 2013 : ตั้งค่าให้เล่นเองโดยอัตโนมัติ

ในการนำเสนองาน PowerPoint บางครั้งต้องการให้แสดงแบบอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอในลักษณะการเล่นโชว์ การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงาน การนำเสนอหน่วยงาน โปรแกรม PowerPoint ก็สามารถตอบสนองการทำงานแบบนั้นได้ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู Slide Show >> Rehearse Timings ตามลำดับ


2. ให้ดำเนินการคลิกเล่น PowerPoint ไปตามที่ท่านต้องการแสดง โปรแกรมจะทำการจับเวลาไปจนจบจบสไลด์

หมายเหตุ
ยกเลิกการตั้งเวลา เลือก Slide Show >> Record Slide Show >> Clear >> Clear Timings

ไม่มีความคิดเห็น