เรื่องเด่นล่าสุด

ความรู้เรื่องการเขียนข่าว (1) ความหมายของข่าวหากจะหาคำจำกัดความเรื่องข่าว ข่าวในปัจจุบัน มีการแบ่งหรือแยกประเภทเป็นหลากหลายรูปแบบ
แบ่งตามพื้นที่ของข่าว
ข่าวในประเทศ (Local News หรือ Nation News)
ข่าวต่างประเทศ (World News หรือ International affairs)
ข่าวภูมิภาคหรือข่าวท้องถิ่น (Regional News)

แบ่งตามกลุ่มข่าว อาทิ ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวการศึกษา ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเทคโนโลยี เป็นต้น

แบ่งตามระดับข่าว มี สอง ระดับ
ข่าวหนัก
เน้น เนื้อหา สาระ ความรู้ ชีวิต ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ……
ข่าวเบา
เน้น ความบันเทิง หรือด้านอารมณ์ ข่าวภาพยนตร์ เพลง ดารา ข่าวกีฬา

แบ่งตามระดับความรู้สึกการตอบสนอง
ตอบสนองทันที
ข่าวอาชญากรรม อุบัติเหตุ ข่าวดารา บันเทิง
ตอบสนองช้า
ข่าวการศึกษา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจสังคม

แบ่งตามช่องทางหรือประเภทตัวกลางสื่อ อาทิ ข่าววิทยุกระจายเสียง ข่าววิทยุโทรทัศน์ ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวออนไลน์บน Mobile Device เป็นต้น


ความสำคัญและความหมายของข่าว
ข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญต่องานราชการ ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ดังนั้นการเขียนข่าวที่มีคุณค่า เลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสม  ก็จะส่งผลดีต่อองค์กรและงานราชการ

ความหมายของข่าว
ข่าว  คือ  การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ  ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ  รวมทั้งมีผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า
ข่าว คือ การบอกเล่าเรื่อง ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องที่เกิดใหม่เป็นที่น่าสนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ ข่าวจึงหมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญ และ ได้รับการรายงานได้อย่างทันที

Walter Williams ผู้ก่อต้ังคณะวารสารศาสตร์ แห่งแรกของโลก ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่  กล่าวว่า
ข่าว คือ  สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน


Joseph Pulitzer เจ้าของหนังสือพิมพ์นิวยอร์คเวิลด์ กล่าวว่า
ข่าว เป็นเรื่องที่มีความเด่นแตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆ เรื่องที่น่าตื่นเต้น น่าแปลกใจ เร้าใจ แอบแฝงด้วยตลก ขบขัน และเหมาะสมที่จะกล่าวถึงเป็นข่าว

รศ.ประชัน วัลลิโก อาจารย์สอนสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เขียนไว้ในตำรา หลักการเขียนข่าวว่า
ข่าว  คือ รายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

ข่าว คือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม โดย เฉพาะเมื่อเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อสังคม การเมือง สาธารณชน ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบคำถามสังคม ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นที่ไหน  เมื่อไร ทำไมจึงเกิด และมีผลกระทบอย่างไร (Berger, 1990 : 121)

ข่าว คือ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน มีผลกระทบต่อประชาชน และได้รับการนำเสนอผ่านสื่อ

ในโลกของความเป็นจริง มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ ต่างมีความใคร่อยากใครรู้เรื่องราวต่างๆ ตามแต่ละบุคคลสนใจ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจสังคม ข่าวกีฬา โดยเฉพาะข่าวบันเทิง ต่างเข้าถึงข่าวดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ตามความสนใจ ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งข่าวทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการเสนอข่าว ดังนี้
1.เพื่อเป็นการแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนได้ทราบ
2.เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ให้เกิดความเข้าใจตามข้อเท็จจริง 
3.เพื่อที่จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น