เรื่องเด่นล่าสุด

ความรู้เรื่องการเขียนข่าว (2) ข่าวประชาสัมพันธ์ความหมายของข่าวสารสู่ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานการศึกษา ก็จะมีพื้นที่ข่าวที่มีการเผยแพร่โดยตรง ในชื่อของ ข่าวการศึกษา ซึ่งเป็นข่าวที่ สำนักข่าว หรือองค์กรด้านการสื่อสารมวลชน เป็นผู้เผยแพร่กระจายข่าวสู่สังคม สู่ประชาชน มาโดยตลอด แต่ในความเป็นจริง กิจกรรมทางการศึกษา มีมาก มีหลายกิจกรรมที่ไม่ได้รับการเสนอข่าว ดังนั้นหน่วยงาน สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องนำเสนอข่าวสารเอง ในรูปลักษณ์ของ ข่าวประชาสัมพันธ์

ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะบอกกล่าวทำความเข้าใจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร อันนำไปสู่การสนับสนุนและร่วมมือจากประชาชน

ในงานประชาสัมพันธ์ การเขียนเป็นงานพื้นฐานหรืองานสำคัญแรกสุดของนักประชาสัมพันธ์ที่จะต้องทำเป็นประจำ ได้แก่       การเขียนข่าวแจก บทความ บทสัมภาษณ์ ฯลฯ การเขียนเป็นทักษะหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งสาร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  และคงทนถาวรกว่าการพูด โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ

การประชาสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากปราศจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานราชการ
การเขียนข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ และ ผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ต่อชุมชน สาธารณะชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ

การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจ และความสนใจแก่ประชาชน


ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว มีหลากหลายประเภท แต่ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับงาน กศน.หรือหน่วยงานสถานศึกษา  คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันถือได้ว่าข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญขององค์กร

การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และหรือเพื่อเสนอแนวคิด ผลการดำเนินการขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ
ข่าวแจ้งให้ทราบ (Announcement Release)
ข่าวกิจกรรมพิเศษ (Event Release) 
ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน (Spot News Release) 
ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response News Release)
ข่าวสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Corporate image Release)


ข่าวแจ้งให้ทราบ (Announcement Release)


ข่าวกิจกรรมพิเศษ (Event Release)ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน (Spot News Release)ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response News Release)


ข่าวสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Corporate image Release)ความแตกต่างระหว่างข่าวประชาสัมพันธ์ กับ ข่าวทั่วไป
ไม่มีความคิดเห็น