เรื่องเด่นล่าสุด

องค์ประกอบของการนำเสนอ


องค์ประกอบของการนำเสนอ(Presenting)
เป็นศาสตร์(วิธีการ)ของการสื่อสาร(Communication) ภายใต้องค์ประกอบ 3 ส่วน โดยเป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือการส่งผ่าน สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านตัวกลาง (channel) หรือสื่อกลาง


Message
หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบด้วย


1. Message code
หมายถึง รหัสสาร ที่ใช้สื่อสารจากผู้นำเสนอไปสู่ผู้รับฟัง ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ

2. Content
หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน

3. Data
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายของคำว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ


Channel
หมายถึงช่องทาง หรือตัวกลาง (medium / media)
เรามาดูความหมายของคำว่า Channel หรือช่องทาง นี้กัน

Channel หมายถึง เส้นทางหรือตัวกลาง หรือสิ่งที่เป็นพาหะที่ทำให้ผู้ส่งสาร และผู้รับสารติดต่อกันได้ อันได้แก่อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสื่อวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโสตทัศนวัสดุ หรือนิทรรศการ หรือสื่อประเภทเอกสาร หรือ Handout ประกอบการบรรยายหรือนำเสนอ


องค์ประกอบของการสื่อสารในเชิงการนำเสนอประการสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร หรือเรียกว่า Receiver


  Receiver หรือ ผู้รับสารซึ่งเป็นส่วนปลายทางในการรับรู้ข้อมูลจากผู้นำเสนอ ผลที่เกิดจากการรับสารทางพฤติกรรม ก็คือ ความเข้าใจในสาระเนื้อหา การตรึงพฤติกรรมต่อการรับฟัง การแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ อาทิ หัวเราะ การปรบมือ การจดบันทึกสาระเนื้อหา 

ไม่มีความคิดเห็น