เรื่องเด่นล่าสุด

ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอปัจจุบันถือได้ว่าการนำเสนอ มีความสำคัญอย่างยิ่งในเกือบทุกวงการ เทคนิควิธีการสามารถนำไปประยุกต์กับการประชาสัมพันธ์ องค์กร หน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การนำเสนอเป็นกลไกผสมผสานผ่านผู้นำเสนอ อุปกรณ์ ระบบการนำเสนอ เป็นส่วนสำคัญช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การประสานความเข้าใจ การถ่ายทอดเรื่องราวที่รวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ตรงกัน
ประเภทของสื่อเพื่อการนำเสนอ

สื่อเพื่อการนำเสนอในแวดวงทางการศึกษาส่วนใหญ่จะมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ
 1. สื่อเพื่อการนำเสนอโครงการ(กิจกรรม)
 2. สื่อเพื่อสรุปโครงการ(กิจกรรม)
 3. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. สื่อประกอบการบรรยาย

เรามาศึกษาองค์ประกอบของสื่อนำเสนอทั้ง 4 ประเภท โดยจะแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน อันได้แก่ ส่วนนำเรื่อง: Opening, ส่วนเนื้อหา: Middle or Content และ ส่วนท้ายเรื่อง: Closing โดยจะแยกรายหัวข้อของสื่อทั้ง 4 ประเภท ดังนี้


สื่อเพื่อการนำเสนอโครงการ (กิจกรรม)

1.The Opening (10%) ส่วนนำเรื่อง
  ส่วนเปิดรายการเพื่อแนะนำตนเอง บอกหัวเรื่อง หัวข้อที่จะบรรยายประกอบด้วย
  1.1 ชือเรื่อง เพื่อแนะนำโครงการ
  1.2 บอกวัตถุประสงค์
  1.3 สรุปสาระสำคัญของตัวโครงการ

2.The Middle (75%) ส่วนเนื้อหา
ถือเป็นส่วนหลักของการนำเสนอ ซึ่งควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 องค์ประกอบของเนื้อหาของโครงการ
2.2 ขั้นตอนหรือลำดับขั้นในการดำเนินงานของโครงการ

3.The Closing (15%) ส่วนท้ายเรื่อง
ส่วนปิดท้ายเรื่องที่ท่านนำเสนอ จะเป็นการสรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำความคาดหวังในผลของโครงการ
สื่อเพื่อสรุปโครงการ (กิจกรรม)

1.The Opening (10%) ส่วนนำเรื่อง
  ส่วนเปิดรายการเพื่อแนะนำตนเอง บอกหัวเรื่อง หัวข้อที่จะบรรยายประกอบด้วย
  1.1 ชื่อเรื่อง ของโครงการ
  1.2 ความเป็นมาของโครงการโดยย่อ

2.The Middle (75%) ส่วนเนื้อหา
ถือเป็นส่วนหลักของการนำเสนอ การนำเสนอเป็นการบอกเล่าขั้นตอนหรือกระบวนการของโครงการดังกล่าว

3.The Closing (15%) ส่วนท้ายเรื่อง
ส่วนปิดท้ายเรื่องที่ท่านนำเสนอ จะเป็นการสรุปผลการดำเนินการของโครงการ ข้อจำกัดที่เป็นปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในภาพรวมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อรูปแบบนี้อาจจะเป็นสื่อที่แสดงสาระเนื้อหาอย่างต่อเนื่องด้วยตัวสื่อเอง โดยไม่ต้องมีผู้บรรยาย ผู้นำเสนอก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อสำหรับใช้แนะนำองค์กร หรือ หน่วยงาน องค์ประกอบของสื่อประกอบด้วย
1.The Opening (10%) ส่วนนำเรื่อง
  1.1 ชือเรื่อง ในส่วนนี้ จะมีหรือไม่มีก็ได้
  1.2 สภาพหรือบริบทที่ต้องการให้ผู้รับชม ได้รับรู้อย่างย่อๆ
  1.3 หากเป็นการแนะนำหน่วยงาน หรือองค์กร จำเป็นต้องให้ผู้รับชมได้รับรู้ถึงหน้าที่ ภารกิจขององค์กรที่ดำเนินการอย่างสั้น

2.The Middle (75%) ส่วนเนื้อหา
ถือเป็นส่วนหลักของการนำเสนอ ซึ่งควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด ประกอบด้วย โครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงผลการดำเนินงานโดยสรุปในรอบปี

3.The Closing (15%) ส่วนท้ายเรื่อง
ส่วนปิดท้ายเรื่องที่ท่านนำเสนอ จะเป็นการสรุปภารกิจ ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจจะนำเสนอเน้นย้ำของคำขวัญหรือปรัชญาขององค์กรหรือหน่วยงานสื่อประกอบการบรรยาย

1.The Opening (10%) ส่วนนำเรื่อง
  ส่วนเปิดรายการเพื่อแนะนำตนเอง บอกหัวเรื่อง หัวข้อที่จะบรรยายประกอบด้วย
ชือเรื่อง หรือห้วข้อเรื่องที่จะดำเนินการนำเสนอ

2.The Middle (75%) ส่วนเนื้อหา
ถือเป็นส่วนหลักของการนำเสนอ ซึ่งควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ อาทิรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ

3.The Closing (15%) ส่วนท้ายเรื่อง
ส่วนปิดท้ายเรื่องที่ท่านนำเสนอ จะเป็นการสรุปประเด็นเนื้อหา ตอบข้อซักถาม


ลักษณะของสื่อทั้ง 4 ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะมีจุดประสงค์ในการนำไปใช้สำหรับการนำเสนอ 2 สถานะ คือ


Self media presenting
    เป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวด้วยความสมบูรณ์ของตัวมันเอง ในสื่อประเภทนี้มักใช้ในการแนะนำก่อนการนำเสนอจริง หรือการนำเข้าสู่กระบวนการนำเสนอร่วมกับผู้บรรยาย(ผู้นำเสนอ) หรือการสรุปสาระเนื้อหา หรือการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่มักจะทำในลักษณะไฟล์ภาพยนตร์


Benefit media presenting
    เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายหรือการนำเสนอ ในลักษณะผสมผสานกับการบรรยาย เป็นการนำเสนอไปทีละเฟรม เพื่อสนับสนุนในสาระเนื้อหาที่ท่านทำการนำเสนอ ส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหลัก

1 ความคิดเห็น: