เรื่องเด่นล่าสุด

หลักการนำเสนอที่ดี
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว การนำเสนอที่มีคุณภาพสูงสุด จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
    ผู้รับฟัง รับรู้ในสิ่งที่คาดหวัง หรือในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นผู้นำเสนอต้องดำเนินการศึกษาวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่า ควรเตรียมเนื้อหาเรื่องราวไปในทิศทางไหน  ด้วยกระบวนการนำเสนอใดจะช่วยทำให้การนำเสนอกระชับ ตรงประเด็น ไม่ทำให้ผู้รับฟังรู้สึกเสียเวลาและรำคาญ หรือรู้สึกว่าผู้นำเสนอพูดออกนอกประเด็น

2. มีการวางโครงสร้าง(โครงเรื่อง)เนื้อหาและสื่ออย่างเป็นระบบ
    ก่อนการดำเนินการนำเสนอต้องมีการวางกรอบของสาระ เนื้อหา และกำหนดการใช้สื่อสนับสนุนในการนำเสนอ เพื่อการสร้าง Story line และสื่อนำเสนอสำหรับใช้ในการนำเสนอให้น่าสนใจ

3. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม
    เรื่องราวและสื่อนำเสนอต้องมีความกระทัดรัดได้ใจความ เรียงลำดับไม่สับสน ใช้ภาษาในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ใช้สื่อหลัก และสื่อสนับสนุนอื่นๆ นำมาขยายความตามความจำเป็น ที่สำคัญควรเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่ได้รับและเผื่อเวลาไว้สำหรับการตอบคำถาม

4. มีเนื้อหาสาระดี
    ข้อมูลเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เนื้อหามีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้รับฟัง เป็นเนื้อหาที่ไม่กล่าวให้ร้าย หรือเสียดสีใคร (แม้จะเป็นเรื่องจริง) 

5. มีข้อเสนอหรือแนวคิดที่ดี
    ส่วนสุดท้ายของกระบวนการนำเสนอ ผู้นำเสนอควรให้แนวคิดหรือข้อเสนอที่เป็นจริง มีแนวทางปฏิบัติหรือข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนแก่ผู้รับฟัง


ไม่มีความคิดเห็น