เรื่องเด่นล่าสุด

การวางแผนการนำเสนอ
    การนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์นั้น ควรประกอบด้วยแผนการนำเสนอที่ดี แม้ว่าท่านอาจจะศึกษารายละเอียดทั้งเนื้อหา ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนการนำเสนอมาแล้ว ในส่วนของกระบวนการนำเสนอจริง ก็ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ ผู้ดำเนินการนำเสนอควรแบ่งช่วงเวลาการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน (โดยให้ความสำคัญการนำเสนอส่วนเนื้อหาไว้ 3 ใน 4 ส่วน)  ประกอบด้วย

1. ส่วนนำเรื่อง (Opening)
2. ส่วนเนื้อหา (Middle หรือ Content)
3. ส่วนท้ายเรื่อง (Closing)


1.The Opening (10%) ส่วนนำเรื่อง
     ก่อนเริ่มการบรรยายควรตรวจสอบระบบอุปกรณ์ของการนำเสนอก่อน หากสื่อนำเสนอมีการผสมผสานมัลติมีเดียทั้งเสียง วิดีโอ ควรมาถึงงานก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบ ทดลองระบบความสมบูรณ์การนำเสนอ หากไม่แน่ใจในสมรรถนะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ ขอแนะนำให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ของท่านไปเอง
  ส่วนเปิดรายการเพื่อแนะนำตนเอง บอกหัวเรื่อง หัวข้อที่จะบรรยาย
1.1 การกล่าวทักทาย และสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับฟัง
1.2 เชื่อมโยงเรื่องที่จะนำเสนอก่อน หรือแนะนำประเด็น/หัวข้อสำคัญเรื่องที่จะนำเสนอ
1.3 กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของผู้รับฟังตั้งแต่เฟรมแรกของการนำเสนอ


2.The Middle (75%) ส่วนเนื้อหา
 ในส่วนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญของการนำเสนอ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาหลักตามหัวข้อหรือหัวเรื่องที่ระบุไว้ ซึ่งควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 นำเสนอตามลำดับเรื่องที่ได้เตรียมการไว้
2.2 อธิบาย  ยกตัวอย่างประกอบ  ย้ำประเด็นสำคัญ
2.3 ตลอดระยะเวลาการนำเสนอต้องสร้างศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง
2.4 ประเมินหรือสังเกตปฏิกริยาของผู้รับฟัง  และตรวจสอบความเข้าใจ
2.5 บรรยายหรือนำเสนออย่างมีสติ ควบคุมบรรยากาศของการนำเสนอให้อยู่ในเนื้อหา
2.6 เชื่อมโยงสาระ เนื้อหาระหว่างหัวข้อให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน
2.7 เปิดประเด็นหรือเปิดโอกาสให้มีการซักถามในหัวข้อสำคัญ หรือ เมื่อมีคนถาม


3.The Closing (15%) ส่วนท้ายเรื่อง
 ส่วนปิดท้ายเรื่องที่ท่านนำเสนอ จะเป็นการสรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ
3.1 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้รับฟังอีกครั้ง
3.2 สรุปประเด็น เค้าโครงหรือภาพรวมของเรื่องที่บรรยาย
3.3 เน้น ย้ำประเด็นหรือสาระสำคัญหรือสิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่อง
3.4 เชื่อมโยง ฝากข้อคิด สร้างความสัมพันธ์ แนะนำการนำไปพัฒนาหรือนำไปบูรณาการ
3.5 ควบคุมเวลา และพยายามจบให้ตรงเวลา

ไม่มีความคิดเห็น