เรื่องเด่นล่าสุด

ความสำคัญของการนำเสนอฐานะที่ท่านเป็นครู หรืออยู่ในแวดวงของการศึกษา เชื่อได้ว่าท่านต่างก็ผ่านกระบวนการถ่ายทอดหรือที่เรียกว่า การ Presentation มาเกือบทุกคน ทั้งสถานะของ ผู้รับฟัง (ผู้ร่วมงาน) หรือผู้เรียนรู้ บางท่านได้รับ (บังคับให้ทำ) หน้าที่ ผู้นำเสนอ มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ หรือสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อท่านในฐานะผู้นำเสนอ หรือแม้กระทั่งผู้รับฟัง สำหรับเอกสารบทความพิเศษฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการบรรยาย เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานการนำเสนอนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์มากยึ่งขึ้น


การนำเสนอนับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่ครูควรต้องมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์และศิลป์สำหรับการถ่ายทอด หรือการสอน หรือในการนำเสนอผลงาน แผนงาน โครงการ รวมถึงความคิดต่างๆ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การนำเสนอที่ดีจึงต้องคำนึงถึงการเลือกรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการนำเสนอให้เหมาะสม นอกจากนี้ตัวของผู้นำเสนอเองก็นับเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลให้กระบวนการนำเสนอไปสู่ความสำเร็จ โดยผู้นำเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการ การเป็นผู้พูด ผู้บรรยาย หรือผู้สรุปงานที่ดี เพราะคุณสมบัติของผู้นำเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจ  ความไว้วางใจ ให้เกิดการยอมรับและ เชื่อถือ และหากการนำเสนอนั้นได้เลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น การตรึงพฤติกรรมของผู้รับฟังให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวของการนำเสนอ ดังนั้นการออกแบบสื่อนำเสนอที่ดี ก็จะเป็นส่วนเสริมให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจและมีคุณค่าสูงสุด


จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ได้คลุกคลีกับกระบวนการนำเสนองานในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสถานการณ์ในการพัฒนาสื่อ การนำเสนอด้วยตนเอง หรือการฝึกทักษะให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการนำเสนอทั้งในระดับประเทศ รวมถึงงานนำเสนอขององค์กร หรือหน่วยงานทั้งในสังกัดสำนักงาน กศน.และหน่วยงานอื่น อีกทั้งยังได้นำเทคนิควิธีการ ประสบการณ์ต่างๆ นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ สำหรับใช้ฝึกอบรม เสริมสมรรถนะศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในแบบการฝึกปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ เพิ่มช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดทำในรูปของสื่อออนไลน์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บล็อกเทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป จะเป็นอีกช่องทางนำไปสู่การเสริมสมรรถนะ การพัฒนาด้านการนำเสนอให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานทางการศึกษายังประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น