เรื่องเด่นล่าสุด

ความหมายของการนำเสนอ


การนำเสนอนับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่ครูควรต้องมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์และศิลป์สำหรับการถ่ายทอด หรือการสอน หรือในการนำเสนอผลงาน แผนงาน โครงการ รวมถึงความคิดต่างๆ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การนำเสนอที่ดีจึงต้องคำนึงถึงการเลือกรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการนำเสนอให้เหมาะสม นอกจากนี้ตัวของผู้นำเสนอเองก็นับเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลให้กระบวนการนำเสนอไปสู่ความสำเร็จ โดยผู้นำเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการ การเป็นผู้พูด ผู้บรรยาย หรือผู้สรุปงานที่ดี เพราะคุณสมบัติของผู้นำเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจ  ความไว้วางใจ ให้เกิดการยอมรับและ เชื่อถือ และหากการนำเสนอนั้นได้เลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น การตรึงพฤติกรรมของผู้รับฟังให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวของการนำเสนอ ดังนั้นการออกแบบสื่อนำเสนอที่ดี ก็จะเป็นส่วนเสริมให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจและมีคุณค่าสูงสุดการนำเสนอ
คือ กระบวนการ วิธีการ เพื่อให้รู้ ให้ทราบ ให้เข้าใจ ในกิจกรรมขององค์กร ของสถาบัน ของหน่วยงาน ได้อย่างชัดเจน

การนำเสนอ
คือ การถ่ายทอดเนื้อหา สาระที่ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูด กับ การแสดงข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

การนำเสนอ
คือ การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่ผู้รับฟัง โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

จุดเน้นของกระบวนการนำเสนอ
 1. ต้องเร้าความสนใจ ในสาระหรือเนื้อหา ที่ปรากฏต่อสายตาผู้รับฟัง
 2. มีความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา สั้นได้ใจความ ภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเนื้อหาที่นำเสนอ 
3. สื่อที่นำเสนอต้องมีความเหมาะสมกับวัย หรืออาชีพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ควรออกแบบโดยการใช้สีสดใส สอดใส่ภาพการ์ตูนประกอบได้
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่หรือนักวิชาการ ควรใช้ภาพอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้ภาพแบบที่ใช้กับเด็กมาใช้

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ
 1. เพื่อให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ
 2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ
 4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น