เรื่องเด่นล่าสุด

การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

นับแต่อดีต"การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้" อาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อวงการศึกษามากนัก เพราะการศึกษาในยุคเริ่มแรกเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบอกเล่าจากครูสู่นักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ต่อมาเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาหลากหลายด้านส่งผลให้การเรียนรู้จากการถ่ายทอดไม่เพียงพอ สื่อลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนภูมื แบบจำลอง แผ่นภาพ การนำเครื่องมือโสตฯ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายข้ามศรีษะ เครื่องฉายภาพนิ่ง(สไลด์) เครื่องฉายภาพยนตร์ ได้กลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการศึกษาในยุคถัดมา ต่อมาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ในปัจจุบัน สื่อจึงเป็นพลังสำคัญต่อการถ่ายทอด ต่อการส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและตรงมากที่สุด mediathailand ภูมิใจที่จะนำเสนอสาระเนื้อหาที่น่าติดตามจากอดีตผู้บริหารสถาบันการศึกษาทางไกล (บุญส่ง คูวรากุล) จะมาถ่ายทอดสาระเนื้อหาและประสบการณ์ที่น่ารู้ ใน 10 เนื้อหา ที่น่าติดตาม ตลอดปี 2563 นี้


1.การศึกษา การเรียนรู้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
2.ทำไมต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.การเรียนรู้เพื่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.จากกศน.สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.สื่อเพื่อการศึกษาและสื่อเพื่อการเรียนรู้
6.ยุคสมัยของการใช้สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ จากการศึกษาด้วยการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู สู่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (การสอนโดยไม่สอน)
7.การออกแบบสื่อและกระบวนการเรียนเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้
8.สื่อกับองค์รวมของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่อาจแยกส่วน
9.ระบบการบริหารจัดการคือจุดเชื่อมโยงระหว่างสื่อ/เนื้อหา/กระบวนการเรียนรู้ ที่ไม่อาจแยกส่วนกันได้
10.ความสำเร็จในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้จากประสพการณ์พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สู่การศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บุญส่ง คูวรากุล 26/12/62

ไม่มีความคิดเห็น