เรื่องเด่นล่าสุด

มุมกล้อง (Camera angle)

การวางมุมกล้อง ในระดับต่างๆหรือมุมที่แตกต่างกัน เพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น

มุมระดับสายตา Eye level shot  
มุมต่ำ Low angle shot 


มุมสูง High angle shot 


มุมคนดูหรือมุมของผู้ชม Objective  

มุมแทนความรู้สึกของผู้ชม Subjective

มุมผ่านไหล่ Over shoulder shot 

มุมผสมระหว่าง  Objective +Subjective  เรียกว่ามุม Point of view 

สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอทั้งภาพนิ่งและ  Video Clip


ไม่มีความคิดเห็น