เรื่องเด่นล่าสุด

ความหมายของอินโฟกราฟิก


อินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง การนำข้อมูลจำนวนมากๆ มาประมวลผล หรือแปลความหมาย หรืออธิบายความหมาย ด้วยการสรุป ถ่ายทอดเป็นแผนภาพ บนจินตนาการ และความคิดสร้างสรรที่มุ่งเน้นให้เข้าใจง่าย และตรงความหมายมากที่สุด โดยมาจากการรวมคำหลักที่มีความหมายเฉพาะ 2 คำ คือ คำว่า Information และ Graphic(s) เข้าด้วยกัน


หรืออาจกล่าวได้ว่า 
Infographic(s) เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อนให้สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้โดยง่ายและตรงกันผ่านภาพ เพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ชอบดูภาพมากกว่าอ่านตัวหนังสือ ประการสำคัญภาพสามารถ สื่อสารหรืออธิบายเรื่องราวได้ดีกว่าข้อความ นอกจากนี้แผนภาพที่สร้างขึ้นยังมีพลังที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเสนอหรือองค์กรที่ใช้ Infographics นี้ด้วย

สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดังนี้


Information หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดต่างๆ  หรือสารสนเทศ และมีสาระอยู่ในตัวสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งส่วนบุคคลและสังคม


Graphic(s)
หมายถึง วัตถุที่แสดงด้วย เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ ลวดลาย หรือ อื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลผ่านมุมมองต่างๆได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้รับสารต้องการ
ไม่มีความคิดเห็น