เรื่องเด่นล่าสุด

ลักษณะเฉพาะของอินโฟกราฟิก

 

อินโฟกราฟิก เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะภาพสามารถสื่อความหมาย สร้างการจดจำและความเข้าใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ  จากปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะสำคัญ 5 ประการ (Ivanisevic-Milovanovic, 2014: 267-269) คือ


1.การสื่อสารด้วยภาพเป็นสิ่งสำคัญ 
การมองเห็นและกระบวนการสื่อสารด้วยภาพ ถูกใช้เป็นกระบวนการหลักในการประมวลผลของสมอง
เนื่องจากมนุษย์จะเรียนรู้และจดจำจากการมองภาพมากถึงร้อยละ 65 ก่อนการเรียนรู้จากการอ่านและการเขียนตามทฤษฎี Learning Style : VARK Model


2.ความน่าสนใจและน่าจดจำ
Jakob Nielsen กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะอ่านข้อความผ่านสมาร์ทโฟนเพราะนอกจากจะเข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน้ากระดาษแล้ว ข้อความบางเว็บยังตัวเล็กมากอินโฟกราฟิกจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ดีและเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์


3.การจัดการเนื้อหา
อ้างถึงงานวิจัยของ George Miller ว่าคนเราสามารถจดจำข้อมูลได้เพียง 5 ใน 9 ส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับในเวลาเดียวกัน อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูล ที่ถูกถ่ายทอด เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจำ


4.การแบ่งปันข้อมูล
มนุษย์เราไม่นิยมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอ่านข้อความเหล่านั้นเป็นเวลานานอินโฟกราฟิกที่ถูกนำเสนอผ่านแผนภาพหรือภาพ ผู้ดูจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจน้อย จึงสามารถที่จะตัดสินใจแบ่งปันได้ง่าย


5.สุนทรียภาพ
เป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านองค์ประกอบศิลปะทั้งการใช้รูปร่าง รูปทรง สีสัน สอดคล้องกับทฤษฎีการนำเสนอภาพโฆษณา เพื่อสร้างการจดจำให้กับสินค้าในแบบดั้งเดิม

ไม่มีความคิดเห็น